Mes esame pasiruošę apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją bei Jūsų teisę į privatumą. Jeigu turite kokių nors klausimų arba neramumų dėl mūsų politikos arba mūsų veiksmų, kurie įtakoja Jūsų asmeninę informaciją, prašome susisiekti su mumis.
Ši Privatumo Politika aprašo mūsų politikas bei praktikas, kurias taikome savo svetainėje adresu www.dides.lt. Perskaitę mūsų Privatumo Politiką Jūs susipažinsite su mūsų taikomais veiksmais ir galėsite nuspręsti, ar norite dalintis savo asmeniniais duomenimis su mumis.

UAB „DIDESA“, juridinio asmens kodas 305241983 , buveinės adresas Baltiešos g. 179, Griovių k., LT-14168 Vilniaus r. (toliau – Bendrovė arba mes), gerbia ir saugo Jūsų privatumą bei įsipareigoja sąžiningai ir teisėtai tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenų saugumas – mūsų prioritetas. Todėl tvarkydami asmens duomenis, naudojame saugias organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą.

Visais su šia Privatumo politika susijusiais klausimais galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną el. paštu sveiki@dides.lt.

Bendrovės tvarkomi asmens duomenys

Pagrindinės asmens duomenų, kuriuos renka Bendrovė, kategorijos, tačiau jomis neapsiribojant, yra:

 • Asmens tapatybės duomenys – pavyzdžiui, vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data.
 • Kontaktiniai duomenys – pavyzdžiui, gyvenamosios vietos adresas, adresas korespondencijai, telefono numeris, el. pašto adresas.
 • Duomenys, susiję su juridiniais asmenimis – pavyzdžiui, informacija apie asmenį, atstovaujantį juridinį asmenį, šios asmenų užimamos pareigos, kvalifikacijos duomenys, kontaktiniai duomenys.
 • Duomenys, gaunami ir (arba) sukuriami vykdant teisės aktų reikalavimus – pavyzdžiui, duomenys, gauti pagal teisėsaugos institucijų, notarų, mokesčių administratoriaus, teismų ir antstolių paklausimus.
 • Duomenys, susiję su paslaugų teikimu ar prekių pardavimu – pavyzdžiui, duomenys apie sutarčių vykdymą arba nevykdymą, galiojančias arba baigusias galioti sutartis, duomenys apie sutarties sąlygas, pateiktus prašymus ir skundus.
 • Vaizdo stebėjimo duomenys – duomenys, surinkti vaizdo įrašymo priemonėmis.
 • Duomenys, renkami ryšio ir kitomis techninėmis priemonėmis – pavyzdžiui, informacija, gauta el. paštu, pranešimais ir kitomis ryšio priemonėmis.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindai

Pagrindiniai tikslai, kurių siekia Bendrovė, tvarkydama asmens duomenis:

 • Sutarčių sudarymas ir vykdymas: tvarkome asmens duomenis tiek, kiek reikalinga sudaryti sutartis ir jas vykdyti;
 • Dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose: Bendrovei dalyvaujant viešųjų pirkimų procedūrose tam tikri asmens duomenys gali būti tvarkomi vykdant teisinę pareigą arba dėl Bendrovės teisėto intereso;
 • Įsiskolinimo valdymas: su tuo susijusius asmens duomenis tvarkome siekdami valdyti kliento įsiskolinimą, kai tai yra būtina vykdant sutartį ar siekiant Bendrovės teisėto intereso užtikrinti skolų valdymą;
 • Teisinių reikalavimų pateikimas, vykdymas, perleidimas ir gynimas: asmens duomenis tvarkome teisinių reikalavimų pateikimo, vykdymo, perleidimo ir gynimo tikslais, kai tai yra būtina vykdant sutartį ar vykdant teisinę pareigą, arba siekiant Bendrovės teisėto intereso, susijusio su teisinių reikalavimų vykdymu;
 • Užklausų valdymas: kad atsakytume į Jūsų užklausas, dėl Bendrovės teisėto intereso tvarkome Jūsų asmens duomenis;
 • Vidaus administravimas (struktūros tvarkymas, raštvedybos tvarkymas, finansų ir buhalterinės apskaitos tvarkymas): dėl Bendrovės teisėto intereso, taip pat vykdydami teisės aktų reikalavimus ir siekdami vidaus administravimo tikslų (tinkamo Bendrovės struktūros, raštvedybos, finansų ir buhalterinės apskaitos tvarkymo) tvarkome asmens duomenis;
 • Tiesioginė rinkodara: siekdami pasiūlyti savo prekes ir paslaugas, dalintis aktualiomis naujienomis, pakviesti į renginius ir pateikti kitą panašią informaciją, tvarkome asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu. Asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi tik gavus Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui arba Jums esant Bendrovės klientu ir neišreiškus prieštaravimo dėl Jūsų duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, panašių paslaugų/prekių rinkodarai (tokiu atveju teisinis duomenų tvarkymo pagrindas – Bendrovės teisėtas interesas informuoti savo klientus apie siūlomas paslaugas/prekes);
 • Prekių ir paslaugų kokybės užtikrinimas bei gerinimas: siekdami tobulinti, vystyti ir gerinti mūsų siūlomų prekių ir paslaugų kokybę, dėl Bendrovės teisėto intereso renkame ir analizuojame asmens duomenis, padedančius gerinti mūsų paslaugų teikimą;
 • Rinkos analizė: Bendrovė, užtikrinusi pakankamas technines ir organizacines priemones, dėl savo teisėto intereso tvarko asmens duomenis rinkos analizės tikslu.

Duomenų tvarkytojai ir gavėjai

Asmens duomenų tvarkymui Bendrovė gali pasitelkti duomenų tvarkytojus, kuriems asmens duomenys yra atskleidžiami tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti, įskaitant duomenų centrų, prieglobos, debesijos, Svetainės administravimo, informacinių technologijų infrastruktūros ir susijusias paslaugas teikiančius subjektus, taip pat saugos, archyvavimo, reklamos, rinkodaros, personalo paieškos, ryšio paslaugų teikėjus. Tokiais atvejais Bendrovė imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų, bei reikalauja įgyvendinti tinkamas asmens duomenų saugumo užtikrinimo priemones.

Teritorija, kurioje tvarkomi asmens duomenys

Paprastai asmens duomenys tvarkome Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (toliau – ES/EEE) teritorijoje. Tam tikrais atvejais asmens duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už ES/EEE ribų.

Asmens duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už ES/EEE ribų, kai perdavimas yra būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui arba Jūs davėte sutikimą, taip pat jeigu yra įgyvendinamos tinkamos apsaugos priemonės.

Tinkamos apsaugos priemonės yra šios:

 • sudaryta sutartis, į kurią yra įtrauktos standartinės Europos Komisijos priimtos sąlygos ar kiti patvirtinti punktai, elgesio kodeksai, sertifikatai ir kt., patvirtinti pagal Bendrąjį Duomenų Apsaugos Reglamentą (ES) 2016/679;
 • šalis, nepriklausanti ES/EEE, kurioje yra asmens duomenų gavėjas, Europos Komisijos sprendimu užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
 • gavėjas yra sertifikuotas pagal duomenų apsaugos susitarimo tarp ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) (dar vadinamo „privatumo skydu“) reikalavimus (taikoma gavėjams, esantiems JAV).

Jūsų Asmeninės Informacijos saugojimo terminas

Mes saugosime ir laikysime Jūsų asmeninę informaciją tik tol, kiek tai yra reikalinga pagal tikslus, aprašytus mūsų Privatumo Politikoje. Mes saugosime Jūsų asmeninę informaciją tol, kol ji bus reikalinga pagal teisinius  įsipareigojimus (pavyzdžiui, jeigu mums reikėtų atskleisti Jūsų informaciją pagal kokius nors galiojančius įstatymus), sprendžiant ginčus arba apsaugant mūsų galiojančius susitarimus ar politikas.

Savo sutikimą Bendrovei rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais galite bet kada atšaukti, išsiųsdami laišką elektroninio pašto adresu sveiki@dides.lt. Taip pat atsisakyti Bendrovės siunčiamų naujienlaiškių galima paspaudus nuorodą „Atsisakyti“, esančią kiekvieno siunčiamo naujienlaiškio apačioje.